ANASAYFA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TANITIM
AKADEMİK PERSONEL
ÖĞRENCİ
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
MEZUNLARIMIZ
İDARİ YAPI
GÖREV DAĞILIMI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU
FAKÜLTEMİZ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 

Prof. Dr. Ferhat PİRİNÇÇİ

___________________________________________________________

www.ferhatpirincci.com

___________________________________________________________

Bölümü

Uluslararası İlişkiler

Anabilim Dalı

Uluslararası İlişkiler

Unvanı

Prof. Dr.

E-mail adresi

 pirferhat@hotmail.com

Telefon

0224 294 10 56

Faks

0224 294 11 72

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

 U.Ü. S.B.E.

Yüksek Lisans

 U.Ü. S.B.E.

Lisans

 U.Ü. İ.İ.B.F.

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük 2018-

Doçentlik

2013-2018

Yrd. Doç Dr.

2011-2013

Arş. Gör. Dr.

2010-2011

Araştırma Görevliliği

2001- 2010

YAYINLAR

 

KİTAPLAR

 

Silahlanma ve Savaş: Orta Doğu'daki Silahlanma Girişimlerinin Bölgesel ve Küresel Güvenliğe Etkisi, Bursa: Dora Yayınları, 2010, ISBN: 9786054118687.

Tarih Yeniden Yazılırken: Saddam Hüseyin, Ankara, Platin Yayınları, 2008, (Veysel Ayhan'la birlikte)

 

MAKALELER

Ortadoğu'da Silahlanmayı Etkileyen Dinamikler: Arap Baharında Alıcılar ve Tedarikçiler, Uludağ Üniversitesi INTERNATIONAL JOURNAL of SOCIAL INQUIRY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018.

SURİYE’YE KOMŞU ÜLKELERİN SURİYE KRİZİ KAYNAKLI GÖÇE YÖNELİK POLİTİKALARI TESAM Akademi, 2018.

SYRIAN CRISIS AND IRAQ: AN ANALYSIS ON THE EFFECTS ON MIGRATION AND RADICALIZATION Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2018.

“Power struggle in the Gulf: a Re-evaluation of the Iran-Iraq War”, Journal of Academic Inquiries / Akademik İncelemeler Dergisi, Vol. 1, Issue 1, 2015, ss. 231-235,

“Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi: Suriye Krizi Örneği”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2014, Burhanettin Duran-Kemal İnat-Ali Balcı (Editörler), SETA Yayınları 2015, ss. 13-41, ISBN: 978-605-4023

"The Impact of the Syrian Crisis on Lebanon: An Evaluation on the Case of Syrians in Lebanon", Akademik Orta Doğu Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2014, ss. 17-39, ISSN: 1307-0207.

ARAP BAHARI'NIN ORTADOĞU'DAKİ SAVUNMA HARCAMALARINA VE SİLAHLANMAYA ETKİS,İ OrtaDoğu Analiz 17, 2014.

“Kitle İmha Silahları ve Sİlahsızlanma", Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular, Edit. Şaban Kardaş ve Ali Balcı, İstanbul: Küre Yayınları, 2014, ss. 375-384.

“Afghanistan: Present and Future Challenges”, Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, Volume I: Combatting Modern Terrorism (1968-2011), Editor: Frank Shanty, California: Praeger Pub., 2012, ss. 509-514, ISBN: 9781599845440.

"Amerikan Dış Politikasında Dinamizm ve Başkanlar: Retorik ve Uygulama", Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası: Teori ve Pratik, (Edt: Cenap Çakmak vd.), Ankara: Nobel Yayınları, 2011, ss. 79-114. ISBN 978-605-133-106-5.

"ABD-Suudi Arabistan Silah Anlaşması" Akademik Orta Doğu Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2011, ss. 61-84, ISSN: 1307-0207.


"Soğuk Savaş Sonrasında ABD'nin Balkan Politikası", Alternatif Politika Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Mayıs 2011, ss. 1-30. ISSN: 1309-0593.

"Turkish-American Relations in the Context of Iraq War: From Crisis to Recovery?", Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Volume XXXIV, No 1, Fall 2010,  ISSN: 0149-1784.

"Turkey's New Foreign Policy towards the Middle East and the Perceptions in Syria and Lebanon" Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, Kış 2010, ss. 1-16.

"Orta Doğu'da Silahlanmayı İlk Kontrol Girişimi: Üçlü Deklarasyon", History Studies: International Journal of History, Orta Doğu Özel Sayısı, 2010, ss. 375-392, ISSN:1309-4173.

"İsrail'in Silahlanmasında ABD'nin Rolü ve ABD-İsrail Stratejik İlişkisinin Başlaması (1956-1973)", History Studies: International Journal of History, Orta Doğu Özel Sayısı, 2010, ss. 353-374, ISSN:1309-4173.

"11 Eylül'ün Gölgesinde Orta Asya'ya Yönelik Amerikan Politikası", Orta Asya ve Kafkasya: Çatışmadan İşbirliğine, Tayyar Arı (Der.), Bursa: MKM Yayınları, 2010, ss. 295-324. ISBN: 9786055911188.

"Soğuk Savaş Sonrasında ABD'nin Orta Asya Politikası: Beklentiler ve Gerçeklikler", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak-Mart 2008, Cilt. 63, Sayı 1, ss. 207-235, ISSN: 0378-2921.

"Democracy Culture and Practice in Iraq: A Comparative Analyze of Saddam and Post-Saddam Era", Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Volume 6, No. 1-2, Spring & Summer 2007, ss. 92-113,ISSN:13035525.

"Saddam Dönemi İstihbarat ve Güvenlik Örgütlerinin Irak'taki Sünni Direnişe Etkisi", Avrasya Dosyası: Terör, 2006, Cilt. 12, Sayı 3, ss. 185-219, ISSN: 1302-56-78.

"Yunan Ulusal Kimliğinin Oluşumu Sürecinde İçsel ve Dışsal Parametrelerin Analizi", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt. 46, Sayı 1, 2006, ss. 53-78, ISSN: 0378-2905.

"Alman Dış Politikasında Süreklilik ve Değişimin Alman Bölünmüşlüğü Bağlamında Analizi", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXIV, Sayı 2, Aralık 2005, ss. 1-23, ISSN: 1301 - 3386.

 

KONGRE FAALİYETLERİ

“Ortadoğu’da Konvansiyonel Silahlanmada Arap Baharı Faktörü”, IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 23-24 Ekim 2017, Bursa.

Al-Nahrain Center for Strategic Studies, "Workshop on the Turkey - Iraq Relations", 19.02.2017, Baghdad, Iraq.

Al Sharq Forum, "US-Turkey Relations: Beyond Suspicion?", 15.02.2017, Washington D.C., USA.

Center for Strategic and Diplomatic Studies, "The Perspectives of Turkey and Tunusia: Exchanging Bilateral and Regional Approaches", 14.02.2017, Tunusia, Tunusia.

Omran for Strategic Studies, "The Syria and Middle East Regional Order: Russian, Syrian and Turkish Perspectives", 21-22.01.2017, St. Petersburg, Russia.

ISTICHARIA for Strategic and Communication Studies (ISCS), “Security of MENA Region Towards Illegal Migrations”, 15.12.2016, Beirut, Lebanon

"The Impact of Syrian Crisis on Neighboring Countries", Middle East Strategic Research Center (ORSAM), 2 March 2015, American University of Beirut, Lebanon.

“Strategic Trends in the Gulf”, Stretegic Studies Summit NESA Region in 2020, (closed workshop), NESA Center, 31 Mart-3 Nisan 2016, Ankara, Turkey

Syria at War: Impact on Syrians and Neighboring Countries”, Syria Aid Forum for Emergency and Reconstruction (SAFER), 1-2 June 2016, Beirut, Lebanon.

“Putting the Refugee Crisis in a Development Perspective”, Launching a Homegrown Development Agenda to Address the Syrian Refugee Crisis, The Lebanese Center for Policy Studies, 4-5 May 2016, Beirut, Lebanon.

“Türkiye’nin Suriye Krizindeki İnsani Diplomasisine Karşılaştırmalı Bir Bakış”, 13. Uluslararası Türk DÜnyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28-20 Ekim 2015, Bakü, Azerbaycan

“Suriye Krizinin Lübnan’a Etkileri”, VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 21-22 Ekim 2015, Bursa.


“Global Powers in the NESA Region: Cooperation or Rivalry?”, Strategic Studies Summit 2015, (closed workshop), 23-25 March 2015, Antalya, Turkey

"The Impact of Syrian Crisis on Iraq", Center for Middle Eastern Strategic Studies (ORSAM), 2 March 2015, American University of Beirut, Lebanon.
“IŞİD’le Mücadele ve Sonrası Türk Dış Politikası”, VI. Kriz&Kritik Konferansı, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü,  12 Mart 2015, Sakarya

“Exchanges on the Middle East: Turkey-Jordan Relations within the Changing Regional Environment”, Workshop Center for Strategic Studies at University of Jordan,  26 May 2014, Amman, Jordan

"New Directions in Turkish Foreign Policy", (Roundtable) Middle East Institute, 18 December 2013, Washington D.C., USA.

“Globalization, Regionalism and Interdependence: Re-evaluating the Black Sea Economic Cooperation Region”, East-West Strategic Bridge: Security, Development, and Integration in the BSEC Region, 17-18 May 2013, Baku - Azerbaijan.

“Turkey's Cooperation with NATO and OSCE: Its Practical Implications”, Roundtable Discussion on Turkey-Mongolia Relations, Mongolia Institute for Strateegic Studies, 12-15 May 2014, Ulaanbaatar, Mongolia.

“Türkiye Perspektifinden Son Gelişmeler Işığında Türkiye-Azerbaycan İlişkileri”, Azerbaycan Haftası Etkinlikleri, Yalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Merkezi, 18-20 Kasım 2013, Yalova.

“Türkiye’nin Orta Doğu Politikası”, Değişen Küresel Dinamikler ve Türk Dış Politikası, 2 Nisan 2014, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.

“Turkey's Central Asia Policy”, International Conference on Great Silk Road Diplomacy, Turkmenistan Institute of International Relations, 14-16 March 2013, Ashgabat – Turkmenistan.

“Turkey and the Balkans in the 2000s”, International Scientific Conference on 100 Years since the Departure of the Ottomans, Duklja Academy of Science and Arts, 12-15 November 2012, Podgorica – Montenegro.

"Italy and Turkey in the Mediterranean: Exploring Joint Economic and Political Projects in the Region", (Closed door roundtable discussion), 9. İtalian-Turkish Forum, 12-13 November 2012, Rome - Italy.

"ABD'nin Basra Körfezi Politikası: İlan Edilmemiş Bir Nixon Doktrini", Middle Eastern Congress on Politics and Society, 9-11 Ekim 2012, Sakarya, Sakarya Üniversitesi.

“ABD ile İlişkiler Bağlamında Türkiye ve Azerbaycan", Azerbaycan’da Türkiye Haftası Çerçevesinde Uluslararası İlmi Uygulama Konferansı, Lenkeran - Azerbaycan, 24 Eylül 2012.

"Turkey's New Stance in the Middle East: Observations on the Perceptions in Syria and Lebanon",  Annual Conference of International Studies Association - West, San Fransisco (California/USA), 25-26 September 2009

"Impact of Iraq War on Turkish American Relations", Annual Conference of International Studies Association - Northeast, Baltimore (Maryland/USA), 2-3 October 2009

“Turkey-US Relations",  Turkey Week Activities Forum in Azerbaijan, Center for Strategic Research under the Presidency of the Republic of Azerbaijan, 23-28 September 2012, Lankeran, Agdam, Baku - Azerbaijan.

"2003 Savaşı Sonrası Süreçte Irak'ta Siyasal Yapılanma", Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü İkinci Orta Doğu Semineri: Dünden Bugüne Irak (Uluslararası Katılımlı), 27-29 Mayıs 2004, Elazığ, Fırat Üniversitesi Basımevi, Cilt II, ss. 481-509, ISBN: 975-394-054-8.

"Annan Planı Tarihi Bir Fırsat mıdır? Çözüm ve Çözümsüzlüğün Karşılaştırmalı Analizi", Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünyada Türkiye'nin Önemi, 6-7 Mayıs 2004, Bursa, Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Kurulu Yayınları No: 7, Cilt-II, ss. 763-794, ISBN:975-6958-89-8.

 

Araştırma Projesi

TÜBİTAK, 107K447, 11 Eylül Sonrası Süreçte Orta Doğu'ya Yönelik Türk-Amerikan İlişkileri: Çatışan Çıkarlar ve Yeni İşbirliği Olanakları Bağlamında, Kamu Oyu, Baskı Grupları ve Lobilerin Sürece Etkisinin Analizi

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Türkiye'nin Orta Doğu Politikasında İnsani Diplomasinin Rolü: Arap Baharı Sürecinde Mısır, Tunus, Yemen, Libya ve Suriye Örnekleri

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler

 

 

 

Başa dön.

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.